Listopad 26 2014 16:49:50
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo
   Św. Antoniego

  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Życie Konsekrowane
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianneya

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Ojcze nasz
Oglądano 43
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 152
Potęga słow
Słowa które mogą zmienić twoją sytuacje
Oglądano 157
90 sekund, które musisz zobaczyć!
Masz jedno życie dobrze je wykorzystaj
Oglądano 181
Pod Prąd
Oglądano 964
Listopadowa zaduma
Nieszpory za zmarłych

26 Listopada

Wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej
Św. Leonard z Porto Maurizio, kapłan z I Zakonu (1676-1751), patron misji ludowych
Urodził się 20 XII 1676 r. w Porto Maurizio koło Imperii (Włochy) jako syn Dominika Casannovy i Anny Marii z Benzów. Na chrzcie św. nadano mu imiona Paweł Hieronim. Gdy miał dwa lata, umarła jego matka, a wychowaniem zajęła się Maria Riolfo, druga żona ojca, niewiasta zacna i troskliwa. Podczas nauki w Collegium Romanum w Rzymie zapisał się do sodalicji mariańskiej i filipińskiej. Jesienią 1697 r. wstąpił do braci mniejszych (reformatów) w Ponticelli i otrzymał imię Leonard Wróciwszy do Rzymu, studiował teologię, cały czas marząc o misjach w Chinach; studiował też medycynę. W 1703 r. został wyświęcony na kapłana i powierzono mu wykłady z filozofii. Niestety, nagle podupadł na zdrowiu. W czasie choroby złożył ślubowanie, że jeśli Matka Najświętsza przywróci mu siły, odda się pracy nad nawracaniem grzeszników w misjach ludowych. Odzyskanie sił przypisywał wstawiennictwu Najświętszej Maryi i odtąd uważał się za Jej żywe wotum. W tej sytuacji mógł niestrudzenie oddawać się kaznodziejstwu. Benedykt XIV wezwał go w 1749 r. do Rzymu, by przygotował lud na przyjęcie łask i odpustów Roku Świętego. W roku jubileuszowym założył Drogę krzyżową w Koloseum. W 1751 r. rozchorował się, ale powrócił do Rzymu, by tu umrzeć, bo tak obiecał papieżowi. Zmarł 26 XI1751 r. w klasztorze św. Bonawentury na Palatynie w Rzymie. Papież Pius VI ogłosił go błogosławionym w 1791 r., a błogosławiony Pius IX kanonizował go 29 VI 1867 r. W 1923 r. papież Pius XI ogłosił go patronem misjonarzy ludowych.

W kościele Powszechnym:

W Tagaście, w dzisiejszym Algierze, św. Alipiusza, bis­kupa. Gdy Augustyn wykładał w jego mieście gramatykę, przyl­gnął do przyszłego doktora i odtąd towarzyszył mu w jego ducho­wym itinerarium. Razem z nim przyjął na Wielkanoc 387 r. chrzest. Wrócił następnie do Afryki i został mnichem. Pielgrzymował na­stępnie do Ziemi Świętej i zetknął się z Hieronimem. W r. 394 lub następnym został biskupem rodzinnego miasta. Odznaczył się w zwalczaniu donatystów i pelagian. Zmarł około r. 430.

W Monte Fano, we Włoszech, św. Sylwestra, opata. W czasie studiów przylgnął do Benwenuta Scatiroli, przyszłego biskupa Ankony. Niezadowolony ze zmiany życiowego kierunku, ojciec trzymał go następnie w swego rodzaju niewoli. Dzięki miej­scowemu klerowi udało mu się w końcu zostać kapłanem, a potem ukryć w pustelni. Tam z czasem zgromadził gromadkę uczniów, dla których założył 12 klasztorów. Dało to początek benedyktyń­skiej kongregacji sylwestrynów. Zmarł w r. 1267.

W Rzymie Św. Leonarda z Porto Maurizio, reformaty. Kształcił się w Collegium Romanum, a duchowo wyrabiał w soda-licjach i filipińskim oratorium. W r. 1697 przyjął brązowy habit reformatów. Marzył o misjach, ale powierzono mu nauczanie filo­zofii. Potem poważnie zachorował. Uzdrowienie przypisywał szcze­gólnemu wstawiennictwu Matki Najśw. Odtąd oddawał się kazno­dziejstwu. Przez 40 lat głosił misje ludowe, które zjednały mu ty­tuł apostoła Italii. Dla pobożności rzesz zasłużył się także przez popularyzowanie nabożeństwa drogi krzyżowej. Sam erygował po­dobno 576. Pełen zasług, zmarł w r. 1751. Pozostawił po sobie spo­ro pism, także obszerną korespondencję, wśród której znajdują się listy do Marii Klementyny Sobieskiej. Kanonizował go w r. 1867 Pius IX. Natomiast Pius XI ogłosił go w r. 1923 patronem misji ludowych.

Listopad

Słowo Boże na dziś

  Komentarz na
   XXXIV Niedzielę Zwykłą

Msze św.
W niedziele:
7:00, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
   XXXIV Niedzielę
   Zwykłą

  Intencje 23.11-29.11
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
10 1240 2887 1111 0010 5448 3674

Losowe Foto