22 Kwiecień 2019 01:16
Klasztor
  Wspólnota
  Zmarli Bracia
  Lokalizacja
Kościół i Sanktuarium
  Historia
  Zabytki
  Św. Franciszek
   z Asyżu

  Św. Antoni z Padwy

Współnoty i grupy
  Franciszkański Zakon    Świeckich
  Bractwo,
   św. Antoniego
  Grupa Biblijno-    modlitewna
  Rycerstwo    Niepokalanej
  Szkoła Ewangelizacji    Niepokalanej
  Żywy Różaniec
Warto wiedzieć
  Klauzula sumienia
  Być Kobietą
  Mężczyzną być
  Anastazis
  Świętość życia
  Miłość
  Namaszczenie Chorych
  Trójca Święta
  Eucharystia-
   szkoła życia
   małżeńskiego

  In vitro
  Jak zrozumieć
    współczesny świat?

  Kapłaństwo św. Jana
   Marii Vianney'a

Jan Paweł II
  Miłość oblubieńcza
  Dekalog Jana Pawła II
Franciszkanie
  Klasztory
  Prowincja i jej dzieła
  Kościelne
  Ciekawe

Koniecznie zobacz
Do posłuchania
Play
Najnowsze filmy
Kolęda Warszawska
Oglądano 1,149
Koncert Stinga
Oglądano 2,782
Hymn Światowych dni Młodzieży Kraków 2016
"Błogosławieni miłosierni" - oficjalny hymn ŚDM Kraków 2016 / official hymn of WYD Kraków 2016
Oglądano 2,372
Ojcze nasz
Oglądano 2,168
POMÓŻ KOMUŚ = KTOŚ POMOŻE TOBIE!
łańcuch pomocy
Oglądano 3,562
Anastazis

Dk. Jacek Jan Pawłowicz

 ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ…

            Wstęp
W niniejszym tekście pragnę zatrzymać się nad jednym z fundamentalnych artykułów naszej wiary, który każdego dnia wyznajemy w Składzie Apostolskim, a mianowicie nad tytułowym: zstąpił do piekieł. Katechizm poucza nas, że Jezus doświadczył śmierci jak wszyscy ludzie i Jego dusza dołączyła do nich w krainie umarłych. Jezus zstąpił tam jednak jako Zbawiciel, ogłaszając dobrą nowinę uwięzionym duchom[1].
Nie będzie to jednak kolejny traktat teologiczny, ale bardziej kontemplacja wschodniej ikony, która ten fakt zstąpienia wyobraża. W ostatniej części tego artykułu chciałby również poświęcić chwilę uwagi tzw. teologii obecności, czyli teologii ikony, która nam ludziom Zachodu pozwala zrozumieć, czym - tak naprawdę - w swej istocie i głębi jest wschodnia ikona.

 

21 kwietnia

wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:
Św. Konrad z Parzham, brat z I Zakonu (1818-1894)
Jan Brindorfer (imię zakonne Konrad) urodził się 22 XII 1818 r. jako dziewiąte dziecko rolników Bartłomieja i Gertru­dy w Parzham w pobliżu Passawy (Ba­waria). W 16 roku życia został sierotą. Pracował na roli. Mając 31 lat, wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Alttoting, gdzie 4 X 1852 r. złożył ślu­by zakonne. Pełnił posługę brata furtiana w klasztorze i sanktuarium maryjnym w Alttoting.
Budował wszystkich swą pobożnością, serdecznym nabożeństwem do Najświęt­szego Sakramentu i Matki Bożej oraz nieustanną gotowością, z jaką usłu­giwał pielgrzymom i biednym. Wszystko przyjmuję z wdzięcznością od Ojca niebieskiego, tak radości, jak i przy­krości. On bowiem wie najlepiej, co dla nas jest bardziej korzystne. Tak więc nieustannie raduję się w Panu. To tylko sobie wyrzucam, że jeszcze za mało Go miłuję”.
Papież Pius XI beatyfikował go w 1930 r., a 20 V 1934 r. dokonał je­go kanonizacji.

23 kwietnia

wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:
Bł. Idzi z Asyżu
, uczeń św. Franciszka, brat z I Zakonu (+1262)

Urodzony w Asyżu Idzi był jednym z pierwszych uczniów św. Franciszka. Był człowiekiem prostym, łagodnym, sympa­tycznym, zatopionym w Bogu. Wyrzekł się wszystkiego, co posiadał, i by całkowicie oddać się ubo­giemu i pokornemu Jezusowi, poszedł za Franciszkiem. Kierowany duchem po­bożności odbywał pielgrzymki do miejsc świętych i sanktuariów.

22 kwietnia

wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:
Bł. Franciszek z Fabriano, kapłan z I Zakonu (1261-1322)
Błogosławiony Franciszek urodził się w Fabriano koło Ankony. Jego ojcem był lekarz Compagno Venimbene, a matką Małgorzata di Federico. Pobożne opo­wiadanie głosi, że jako chłopczyk poważ­nie zachorował. Wówczas matka odbyła z nim pielgrzymkę do grobu św. Francisz­ka z Asyżu i ofiarowała go z prośbą o wy­zdrowienie. Została wysłuchana. W wieku 16 lat, po ukończeniu studiów filozoficznych, przywdział ha­bit św. Franciszka. Podczas nowicjatu, który odbywał w Fabriano, otrzy­mał pozwolenie udania się do Asyżu, by zyskać odpust Porcjunkuli. Tam spotkał brata Leona, spowiednika i sekretarza św. Franciszka, od które­go dowiedział się, w jaki sposób Biedaczyna otrzymał ten odpust. Fran­ciszek ponadto czytał „pisma” brata Leona.
Umarł w  IV 1322 r. Miał wtedy 61 lat, z czego 45 przeżył w zakonie, heroicz­nie służąc Bogu i ludziom. Kult jego potwierdził 1 IV 1775 r. papież Pius VI.

 
21 kwietnia

wspominamy:
W rodzinie franciszkańskiej:
Św. Konrad z Parzham, brat z I Zakonu (1818-1894)
Jan Brindorfer (imię zakonne Konrad) urodził się 22 XII 1818 r. jako dziewiąte dziecko rolników Bartłomieja i Gertru­dy w Parzham w pobliżu Passawy (Ba­waria). W 16 roku życia został sierotą. Pracował na roli. Mając 31 lat, wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Alttoting, gdzie 4 X 1852 r. złożył ślu­by zakonne. Pełnił posługę brata furtiana w klasztorze i sanktuarium maryjnym w Alttoting.
Budował wszystkich swą pobożnością, serdecznym nabożeństwem do Najświęt­szego Sakramentu i Matki Bożej oraz nieustanną gotowością, z jaką usłu­giwał pielgrzymom i biednym. Wszystko przyjmuję z wdzięcznością od Ojca niebieskiego, tak radości, jak i przy­krości. On bowiem wie najlepiej, co dla nas jest bardziej korzystne. Tak więc nieustannie raduję się w Panu. To tylko sobie wyrzucam, że jeszcze za mało Go miłuję”.
Papież Pius XI beatyfikował go w 1930 r., a 20 V 1934 r. dokonał je­go kanonizacji.

W Kościele Powszechnym
W Canterbury, w Anglii, św. Anzelma, biskupa i dokto­ra Kościoła. Pochodził z doliny Aosta w Piemoncie, ale wcześnie przybył do normandzkiego opactwa w Bec, gdzie przywdział habit benedyktyński. W r. 1063 mimo młodego wieku został tam przeorem. Wcześnie też zaczął tworzyć swą filozoficzną syntezę napisał Proslogion, Monologion, De veritate, De libero arbitrio, De casu diaboli oraz De grammatico. W r. 1078 obrano go opatem, a w pięć lat później Wilhelm II naznaczył go na następcę Lanfranca na stolicy prymasowskiej w Canterbury. Wkrótce do­szło jednak do konfliktu na tle prerogatyw króla i Anzelm zmu­szony był wyjechać na kontynent. Chciał wówczas zrezygnować ze stolicy i wrócić do klasztoru, ale Urban II zaoponował. Po ja­kimś czasie doszło na szczęście do ugody. Henryk I zrzekł się in­westytury przez pastorał i pierścień, natomiast każdy przed przy­jęciem sakry biskupiej zobowiązany był złożyć królowi przysięgę na wierność. Wróciwszy do Anglii, Anzelm zajął się gorliwie dusz­pasterstwem i administrowaniem diecezji, ale nie zaniedbywał na­dal pracy pisarskiej. Powstała dzięki temu nowa seria głębokich dzieł: De incarnatione Verbi, De processione Sancti Spiritus, Cur Deus homo itd. Zmarł w r. 1109. Potomność dostrzegła w nim prze­de wszystkim myśliciela, który utorował drogę do trzynastowiecz­nej syntezy scholastycznej.

W Rzymie św. Apoloniusza, męczennika. Gdy był prze­słuchiwany,wygłosił ze swadą apologię religii chrześcijańskiej. Hie­ronim uczynił z niego senatora i pisarza, co nie wydaje się uzasad­nione. Jego śmierć przypada na łata osiemdziesiąte II stulecia.

W Altotting, w Bawarii, św. Konrada z Parzham, kapu­cyna. Do 31 r. życia przebywał wśród licznej rodziny i pracował na roli. Wstąpiwszy do zakonu, był furtianem, najdłużej w pielgrzymkowej miejscowości Altotting, gdzie budował wszystkich swą pobożnością, usłużnością oraz czułym nabożeństwem do Najśw. Sakramentu i Matki Boskiej. Zmarł w r. 1894. W czterdzieś­ci lat później kanonizował go Pius XI. Jan Paweł H uczcił jego grób w czasie swej pielgrzymki do Niemiec.

Film Miłość i Miłosierdzie

Słowo Boże na dziś

Msze św.
W niedziele:
7:00*, 8:30, 10:00,
11:30, 13:00,
17:00, 19:00
* - Msza św. zawieszana na lipiec i sierpień
W dni powszednie:
6:30, 8:00,
10:00, 19:00

Duszpasterstwo
  Ogłoszenia na
    Niedzielę Zmartwychwstania

  Intencje 21-27.04.2019.
  Nabożeństwa
  Nauki dla narzeczonych
Sakramenty
  Chrzest
  Pokuta i pojednanie
  Małżeństwo
  Intencje mszalne
  Msza św.
   o uzdrowienie

  Adoracja
   Najświętszego
   Sakramentu

Dane Adresowe

Klasztor Zakonu
Braci Mniejszych Konwentualnych
(OO. Franciszkanie)

ul. Zakroczymska 1
00-225 Warszawa
tel. (22) 831 20 31 (klasztor)

Nr konta bankowego
85 1240 2887 1111 0010 2383 9248

Losowe Foto